Ishizuka Shinichi

The Challenge • Tome 1
Natsu Matsuri • Tome 2
Tenor saxophone - Miyamoto Dai • Tome 4
Tome 5 • Tome 5
Tome 6 • Tome 6
Tome 8 • Tome 8
Tome 9 • Tome 9
Tome 10 • Tome 10
Blue Giant Supreme • Tome 1
Blue Giant Supreme • Tome 2
Blue Giant Supreme • Tome 3
Blue Giant Supreme • Tome 4
Blue Giant Supreme • Tome 5
Blue Giant Supreme • Tome 7
Tome 1 • Tome 1
Tome 2 • Tome 2
Tome 3 • Tome 3
Tome 4 • Tome 4
Tome 5 • Tome 5
Tome 6 • Tome 6
Tome 7 • Tome 7
Tome 8 • Tome 8
Tome 9 • Tome 9
Tome 10 • Tome 10
Tome 11 • Tome 11
Tome 12 • Tome 12
Tome 13 • Tome 13
Tome 14 • Tome 14
Tome 15 • Tome 15
Tome 16 • Tome 16
Tome 17 • Tome 17
Tome 18 • Tome 18